کارتن های خوبی بودند البته من زیاد وسیله نداشتم برای اثاث کشی ولی همین تعداد کمو ساپرت کرد.