مرسی از خدمات خوبتون واقعا اولین بار بود که اثاث کشی بهم فشار نیاورد.