کارتن های مقاوم و بسیار محکم. ممنون بابت کارتن اثاث کشی خیلی کارمو راه انداخت و حتی کوچکترین آسیبی به وسایلم وارد نشد.